תקנון

תקנון

שימושך באתר האינטרנט ("האתר"), לרבות גלישה באתר, קריאת כל תוכן הכלול באתר, או קבלת כל שירות נלווה, מעיד על הסכמתך המלאה לתנאים המפורטים להלן, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. אם אינך מסכים לתנאים או לחלק מהם, אנא הימנע משימוש באתר. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר יחיד לצרכי נוחות בלבד, ומתייחסים במידה שווה גם לנשים.

1. כללי

1.1 הנך מצהיר ומסכים כי קראת והבנת את כל התנאים שלהלן, כי הנך מסכים לתנאים, וכי הנך מתחייב לקבל על עצמך כל התחייבות הנוגעת לך על פי התנאים ו/או הנובעת מהם. תנאים אלו מהווים הסכם מחייב ("ההסכם") בינך ובין מפעילת האתר, חברת קהל טי.וי. הפקות ותיאום קהל למדיה בע"מ וכל תאגיד הקשור אליה או המסייע לה בהפעלת האתר ("החברה").


1.2 ההסכם יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מההסכם תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך עניינית בתל אביב.


1.3 החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות, לתקן או לבטל את תנאי ההסכם, או כל חלק מהם, או להוסיף להסכם זה תנאים חדשים, וזאת מבלי שהחברה תהיה חייבת להודיע לך או לכל משתמש אחר באתר על שינוי כאמור באופן פרטני. החברה תפרסם כל שינוי בתנאי ההסכם באתר, והנך מתחייב לעיין בהסכם ולהתעדכן מפעם לפעם בשינויים שחלו בתנאי השימוש באתר, ככל שחלו שינויים כאמור.

1.4 הנך מצהיר ומסכים כי ההרשמה מצדך באתר אינה מחייבת את החברה ו/או כל תאגיד מטעמה להעניק לך  להשתתף כקהל ו/או מחייבת את החברה ליצור עמך קשר כנרשם באתר לצורך השתתפותך כקהל. הנך מאשר ומסכים כי ההרשמה באתר הינה רישום באתר המבטא את רצונך ואינו מחייב את החברה.

 

2. גישה לאתר

2.1 החברה עושה את מירב המאמצים על מנת לוודא כי האתר פועל באופן תקין ורצוף. החברה אינה מתחייבת ואינה יכולה לערוב לכך שהאתר יפעל בלא הפרעות, שגיאות, תקלות תוכנה ו/או חומרה.


2.2 החברה עושה את מירב המאמצים להגן על האתר ושל מערכות המחשב שלה מפני חדירה ו/או פריצה, תוך יישום אמצעי הגנה סבירים. הנך מאשר כי החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת של האתר ושל מערכות המחשב של החברה מפני חדירה ו/או פריצה של גורמים עוינים, אשר עשויה לשבש ולהפריע לפעילותו התקינה של האתר.


2.3 החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבצע כל אחד מהשינויים הבאים:

2.3.1 לסגור את האתר או לשנות את מהות השימוש בו.


2.3.2 לשנות ו/או להפסיק, לחלוטין או באופן חלקי, את האפשרות לגלוש באתר, לקרוא תוכן הכלול באתר, או לקבל כל שירות נלווה.


2.3.3 לשנות את נגישות האתר, לרבות שעות הפעילות של האתר או הציוד (לרבות חומרה ותוכנה) הדרושים לשם שימוש באתר.

,
2.3.4 להפוך את האתר או חלקים ממנו לנגישים למנויים בלבד, או להתנות את הגישה לאתר או לחלקים ממנו בתשלום.

2.4 החברה עשויה לספק תשובות לשאלות נפוצות המתעוררות אגב השימוש באתר, במקום מיוחד שיוקצה לכך באתר. עם זאת, החברה אינה מתחייבת לספק תמיכה כלשהי למשתמשים באתר, והנך מאשר כי אין לך ולא תהיינה לך כל טענות כלפי החברה בעניין זה.

3. שימושים אסורים באתר

3.1 הנך מתחייב לעשות באתר שימוש אישי בלבד, ולא שימוש מסחרי, למעט אם קבלת לכך את הסכמת החברה מראש ובכתב.


3.2 הנך מתחייב שלא לבצע או לסייע בביצוע שינוי, העתקה, הפצה, שידור, שכפול, פרסום, יצירה נגזרת, מכירה, השכרה, או ניצול מסחרי אחר של האתר או שלתוכנה שמקורה באתר או של מידע המופיע באתר.


3.3 הנך מתחייב שלא להריץ יישומי תוכנה או חומרה (לרבות תוכנות סריקה ורובוטים) במטרה לאתר, לשמור, להעתיק או לשנות תוכן מהאתר, לרבות יצירת אוסף או תרכובת של תכנים שמקורם באתר.


3.4 הנך מאשר כיידוע לך שחדירה לאתר או למערכות המחשב של החברה מהווה עבירה פלילית, והנך מתחייב שלא לבצע ו/או לסייע לביצוע כל פעולת חדירה ו/או ניסיון חדירה לאתר או למערכות המחשב של החברה, לרבות חיפוש אחר פרצות במערכות אלו ופיצוח מערכות ההצפנה ו/או האבטחה המגנות על מערכות אלו.


3.5 הנך מתחייב לעשות שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ומבלי לגרוע מכל סעד חוקי העומד לרשותה של החברה בגין הפרת תנאי כלשהו בהסכם זה, לא תעביר אל האתר כל חומר שיש בו משום:

3.5.1 פגיעה או הפרה בזכויות החברה ו/או בזכויותיהם של צדדים שלישיים כלשהם יוצרים על פי כל דין;


3.5.2 איום, ניצול לרעה, השמצה, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, גסות רוח, תועבה או אי נעימות כלשהי;


3.5.3 עידוד או שבח להתנהגות המהווה עבירה פלילית או עוולה אזרחית או שיש בה הפרת דבר חקיקה כלשהו;


3.5.4 פרסומת או שידול לרכישת מוצרים או שירותים, אלא אם כן ניתן לכך אישור החברה מראש ובכתב;


3.5.5 מניעה, הגבלה או הרתעה של אחר משימוש חופשי באתר.

4. קניין רוחני

4.1 האתר מכיל חומרים שונים, לרבות קבצי וידיאו ואודיו, תמונות, תוכנה וקוד מקור, מאגרי מידע, פרטים אישיים וכו' ("תכנים") המוגנים בזכויות קנייניות (לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר ומדגמים), חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. הנך מתחייב שלא לנצל את האתר, או את תכניו של האתר (כולם או חלקם), למטרות כלשהן, מלבד המטרות המפורטות במפורש בהסכם זה.


4.2. אינך רשאי לבצע כל שינוי, העתקה, הפצה, שידור, שכפול, פרסום, יצירה נגזרת, מכירה, השכרה או ניצול מסחרי אחר של מידע מהאתר בלא קבלת אישור מהחברה, בכתב ומראש.


4.3 גם במידה ותקבל אישור מהחברה לנצל את המידע באופן חוקי, אינך רשאי לשנות את עיצוב המידע, לרבות הסרת או שינוי שמו של בעל הזכויות במידע, כפי שהוא מופיע באתר בסמוך למידע שהותר לך לנצל. הנך מצהיר כי הורדת מידע מהאתר, או ביצוע כל פעולה חוקית אחרת באתר, אינה מקנה לך זכות קניינית כלשהי באת ראו בתוכנו או בחלק מתוכנו, לרבות במידע האמור.


4.4 הנך מתחייב שלא להעלות מהמחשב שלך אל האתר (upload) כל חומר המוגן באמצעות זכות יוצרים, סימן מסחר, מדגם ו/או כל זכות קניינית אחרת, אלא אם קיבלת את רשותו המפורשת של בעל הזכות מראש ובכתב להעלות חומר כאמור אל האתר וכן את אישורה המפורש מראש ובכתב של החברה. הנך האחראי הבלעדי לכל חבות שהיא בגין כל נזק שייגרם לכל גוף כתוצאה מהפרת זכות יוצרים או מהעברת חומר כלשהו ממחשבך לאתר.


4.5 בהעלאת חומר כלשהו ממחשבך אל האתר, הנך מצהיר ומתחייב:


4.5.1 כי כל התכנים ו/או החומרים ו/או התמונות ו/או הסרטונים ו/או המידע מכל סוג ומין שהוא נכתב ו/או הוכן על ידך בלבד וכל האמור בו אמת.


4.5.2 כי כל הזכויות מכל סוג ומין שהוא בתכנים ו/או בחומרים ו/או התמונות ו/או הסרטונים ו/או המידע מכל סוג המועלה על ידך ו/או מי מטעמך לאתר הינן בבעלותך הבלעדית, לרבות מלוא זכויות היוצרים וכי אין כל מניעה בהתאם לכל דין להעלות את התכנים הללו לאתר.


4.5.3 כי ידוע לך כי חל איסור מוחלט לגנות ו/או להשמיץ ו/או להקניט ו/או לכתוב ו/או להעביר ביקורת כלשהי כנגד עסקים ו/או גורמים כלשהם במסגרת האתר.


4.5.4 כי חל איסור מוחלט לעשות שימוש מסחרי ו/או לצרכי רווח ו/או פרסום בשמות המפרסמים ו/או הלקוחות ו/או הנציבים ו/או ההפקות השונות ו/או המפיקים ו/או כל מידע אחר הכלול באתר מבלי לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב. כמו כן, ידוע לך כי חל איסור מוחלט לפנות אל לקוחות האתר ו/או המפרסמים השונים ו/או הניצבים ו/או המפיקים ו/או המשדרים ו/או ההפקות המפורטות באתר באופן יזום מבלי לקבל את הסכמת החברה וכן את הסכמת הלקוחות ו/או המפרסמים ו/או הניצבים ו/או המפיקים ו/או ההפקות מראש ובכתב.


4.5.5 כי הנך מסכים ומאשר מראש כי החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית להסיר לאלתר וללא הודעה מוקדמת, כל תוכן מהאתר אשר עשוי להיות בו, לדעת החברה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כדי להפר הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין.


4.5.6 כי החומר אינו מוגן באמצעות זכות קניינית של צד שלישי, או לחלופין כי קיבלת את רשותו המפורשת של צד שלישי כאמור להעלות את החומר אל האתר;


4.5.7 כי בעליו של החומר מעניק לחברה רישיון בלתי חוזר, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, להשתמש, לתרגם, לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשכפל ו/או לפרסם את החומר, כולו או חלקו, וכן לשלב את החומר ביצירה קיימת, והכול בכל דרך שהיא ובכל מדיה שהיא, בהווה או בעתיד;


4.5.8 כי בעליו של החומר מעניק לכל משתמש באתר הרשאה בלתי חוזרת, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, לצפות בחומר ולהעתיקו למחשבו האישי, לשם שימושו האישי של משתמש כאמור בלבד, ובכפוף לתנאי הגלישה באתר;


4.5.9 כי תשפה ותפצה את החברה בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לה בקשר עם פרסום החומר באתר, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, במידה והצהרותיך בסעיף זה אינן נכונות ומדויקות.

4.6. אינך רשאי להעלות קישוריות ו/או לינקים ו/או כל חומר אחר לאתר, לרבות לקשר ישירות לעמודים אחרים באתר או לתכנים ספציפיים באתר. הנך מתחייב שלא להציב קישור לאתר בכל אתר אחר המכיל תוכן בלתי חוקי, בלתי מוסרי, פוגעני או פורנוגראפי. במידה והחברה, עלפי שיקול דעתה הבלעדי, תורה לך להסיר קישור כלשהו לאתר, תפעל מייד בהתאם להנחיית החברה ולא תהיה לך טענה כלשהי כנגד החברה בעניין זה.

5. אחריות ושיפוי

5.1 הנך מכיר בכך שהאתר בכללותו, כולל כל מידע המופיע בו אשר הגישה אליו נעשית באמצעות האתר, כל שירות המוענק באמצעות השימוש באתר, וכל תוכנה המסייעת בהפעלתה אתר, מוגש ומועמד לרשותך כפי שהוא (as is). אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן מצג או התחייבות כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו, לרבות מצג או התחייבות של החברה בנוגע למידע האמור, דיוקו, שלמותו, אמינותו, עדכניותו או התאמתו למטרה כלשהי. החברה עושה את מירב המאמצים על מנת לוודא כי המידע המופיע באתר הנו מדויק, שלם, אמין ועדכני, אולם החברה אינה מתחייבת ואינה יכולה לערוב לכך שבמידע המופיע באתר לא יפלו שגיאות, אי דיוקים או השמטות. החברה ממליצה לערוך בדיקה נוספת ומקיפה לפני נטילת חבות כלשהי בהסתמך על מידע המצוי באתר, לרבות היוועצות ביועץ מוסמך בתחום הרלבנטי.


5.2 הנך מודע ומסכים לכך כי יתכן ובאתר מופיעים ו/או יופיעו קישורים לאתרים אחרים ("אתרים מקושרים"), לרבות קישורים הממוקמים באתר על ידי צדדים שלישיים המפרסמים באתר. החברה אינה עורכת את המידע המופיע באתרים המקושרים ואין לה כל שליטה בתכנם של האתרים המקושרים. תכנים המופיעים באתרים מקושרים עלולים להיות שגויים, לא מדויקים, לא מעודכנים, בלתי מוסריים או לא חוקיים, ולחברה אין כל אפשרות לבחון תכנים כאמור או לקבוע אותם.


5.3 הנך מסכים ומתחייב במפורש כי החברה לא תישא באחריות כלשהי בקשר עם כל שימוש באתר, לרבות שימוש בתכנים המופיעים באתר או באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או בקשר עם תוצאותיו של שימוש כאמור, וכל הסתמכות על תכנים כאמור תהיה באחריותך המלאה והבלעדית.


5.4 הנך מסכים כי החברה, עובדיה וכל אדם או גוף אחר המעורבים ביצירת האתר ותכניו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות בעניינים המפורטים להלן, וכי כל אחריות וסיכון בקשר עם בעניינים המפורטים להלן יחולו עליך בלבד:

5.4.1 כל נזק, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, הקשורים בגלישה לאתר או חוסר היכולת לגלוש לאתר ו/או בקבלת מידע מהאתר או באמצעות האתר ו/או בשימוש בשירותים הניתנים באמצעות האתר;


5.4.2 כל נזק עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי, בכל סכום ובקשר עם כלעניין.

5.5 בין היתר, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תשא באחריות ובסיכון בקשר עם כל אובדן או השמדת נתונים, מחיקה, שיבוש, שגיאה, השמטה, כשל, הפרעה, פגם, איחור, עיכוב, נזק חומרה, נזק תוכנה, וירוס, נתק בתקשורת, גניבה, פגיעה בפרטיות, גישה בלתי חוקית למידע, שינוי נתונים, שימוש לרעה במידע, או כל התנהגות פוגעת או בלתי חוקית של צד שלישי.


5.6 הנך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את החברה, עובדיה והבאים מכוחה כנגד כל תביעה או דרישה, שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעות משימוש שתעשה באתר, לרבות שימוש בתכנים המופיעים באתר או באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או הנובעות מתוצאותיו של שימוש כאמור.

5.7 אנו רוצים לציין בפנייך כי אנו עושים את מירב המאמצים לבדוק את איכות הניצבים ו/או המפיקים ו/או ההפקות ו/או הספקים איתם אנחנו עובדים באמצעות אנשינו ובאמצעות משובים והמלצות מכם לקוחותינו. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית בכל אחריות שהיא כלפי הספק ו/או לקוחות החברה ו/או הניצבים ו/או המפיקים ו/או ההפקות בקשר עם אספקת השירותים שסופקו.

5.8 החברה אינה אחראית על התמונות אשר מועלות לאתר ו/או השימוש שנעשה בתמונות אלו והינך מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי טעמה בעניין זה.